Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og slutt-tidspunkter. Skyss til og fra SFO inngår ikke i den frie skoleskyssen.

Opplæringslovens vilkår for skoleskyss:

For 1. klassinger må ett av følgende vilkår være oppfylt:

  • Gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være 2 km. eller mer
  • Skolevegen er særlig farlig, eller særlig vanskelig
  • Eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

For 2 - 10. klasse må ett av følgende vilkår være oppfylt:

  • Gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være mer enn 4 km
  • Skolevegen er særlig farlig eller særlig vanskelig
  • Eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

På denne nettsiden kan du sjekke hvor langt det er fra deg til skolen

Om du lurer på om ditt barn har rett på skoleskyss tar du kontakt med skolen, som videreformidler søknad om skoleskyss.

Vedtak om fri skoleskyss kan gis som helårsskyss eller vinterskyss. Som hovedregel gis det vedtak om helårsskyss til og med 4.trinn og vinterskyss for elever fra og med 5. trinn. Vinterskyss er definert som perioden 01.11 til 31.03.

Vedtak om skoleskyss gir ingen rettighet til en bestemt skysstype. Skoleskyss i Hamar kommune utføres som hovedregel med buss fra Hedmark Trafikk. Skyss med taxi gis bare unntaksvis når skyss med buss ikke er mulig. Skoleskyss kan også arrangeres på annen måte der det er hensiktsmessig.

Bybusser i Hamar

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedmark trafikk - søknadsskjema skoleskyss