Leve hele livet-reformen er en kvalitetsform for eldre og skal bidra til å styrke helse- og omsorgstjenestene og skape mer aldersvennlig og bærekraftige lokalsamfunn. Kommunestyret har vedtatt seks hovedsatningsområder for reformen i Hamar hvor ett av områdene omhandler seniorressursen og samarbeid med frivilligheten.

18 frivillige lag og foreninger var representert på idédugnaden. Helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen ønsket de frammøtte velkommen. Hun trakk de store linjene ved å fortelle om demografiske utfordringene som samfunnet står ovenfor og nødvendigheten av et godt samarbeid mellom sivilsamfunnet, næringsliv og det offentlige inn i framtidens tjenester.

Erling Behrens er saksordfører for Temaplan Frivillighet 2022 – 2030 og la fram kommunes retning og mål for samarbeid med frivillighet i årene som kommer. Heidi Lønrusten Midttun, leder for Frisklivssentralen i Hamar, leder et delprosjekt innen Leve hele livet som skal utvikle en modell for samarbeid mellom helse og omsorg og frivilligheten. Hun fortalte om målet for prosjektarbeidet som er å skape et godt, likeverdig og systematisk samarbeid.

Idédugnaden ble avsluttet med en cafédialog hvor det kom nyttige innspill til videre arbeid. Frivilligheten inviteres til nytt samarbeidsmøte 6. september.

Her kan du lese mer om leve hele livet-reformen.