Den norske kirke er er inndelt i 11 bispedømmer, 96 prostier, 625 prestegjeld og 1360 menigheter. Bare personer som er bosatt i Norge og norske statsborgere som er bosatt i utlandet, kan være medlemmer av Den norske kirke.

Trossamfunn utenfor Den norske kirke kan etter søknad la seg registrere hos fylkesmannen for det fylket der trossamfunnet har sitt hovedsete. Trossamfunnet må blant annet gi opplysninger om den religiøse tro samfunnet bygger på, organisasjon, virke og utbredelse, vedtekter og hvordan medlemsregisteret blir ført.

Det er cirka 420 registrerte trossamfunn i Norge. Over 300 er kristne sammenslutninger, hvorav over 230 registrerte pinsemenigheter. I overkant av 60 var muslimske, 5 buddhistiske, 2 mosaiske og i underkant av 10 andre ikke-kristne grupperinger. Totalt medlemstall, ca 240 000.(Kilde: www.norge.no)

Registreringen av trossamfunn gir visse rettigheter og plikter i forhold til staten og andre trossamfunn. Blant annet kan slike trossamfunn søke om vigselsrett, og få tilskudd fra stat og kommune etter medlemstall.

Informasjon om kirke og trossamfunn i Hamar finner du ved å videre til menyen på høyre side.

Merk at gravkapell, krematorier, gravlunder og kirkegårder er til bruk for alle, uansett tros- eller livssynstilhørighet.
 

Lenker: