Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

 • flyfoto med plankart

  Detaljreguleringsplan 074600 Vien sør- vedtatt plan

  26.04.2017Kommunestyret i Hamar har i møte den 29. mars 2017, sak 12/17, vedtatt detaljreguleringsplan for Vien sør, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12
 • Plan

  Detaljreguleringsplan for Skogsrudjordet til offentlig ettersyn.

  19.04.2017Formannskapet har den 5. april 2017, sak 71/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge Skogsrudjordet med gnr./bnr. 64/1 for boligbygging.
 • Planområde

  Detaljreguleringsplan for Nordberg til offentlig ettersyn.

  19.04.2017Formannskapet har den 5. april 2017, sak 70/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av nye tomter med mulighet til å oppføre tomannsboliger, firemannsboliger og eneboliger.
 • Planområde

  Detaljreuleringsplan for Vang fjelltak til offentlig ettersyn

  19.04.2017Formannskapet har den 5. april 2017, sak 68/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å lage en helhetlig plan for utvidelse av fjelltaket som ivaretar forvaltningen av ressursen og framtidig arealbruk.
 • plankart

  Detaljreguleringsplan for Nedre Furuberget pumpestasjon til offentlig ettersyn

  19.04.2017Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hamar Formannskap den 5. april 2017 sak nr. 69/17 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for pumpestasjon for å trygge vanntilgangen i Hamar.
 • kommuneplan

  Innspill til ny arealbruk

  13.04.2017Nå kan du se hvilke innspill som er kommet om ny arealbruk i Hamar, i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.
 • Flyfoto

  Hvor kan det fortettes?

  13.04.2017Kommunen har satt i gang et arbeid med fortettingsanalyser for boligområdene i sentrale deler av Hamar. Hensikten er å finne ut hvor det kan ligge til rette for boligfortetting - og hvor det ikke bør fortettes vesentlig.
 • Collage fra scenrioarbeidet.

  Scenarioarbeid for Hamars framtid

  07.04.2017I arbeidet med ny kommuneplan har Hamar kommune ønsket å løfte perspektivet og se hvilke globale trender kommunen vil bli påvirket av.
 • Planområde

  Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nygata 35 i Hamar

  06.04.2017I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Nygata 35 i Hamar. Reguleringsarbeidet skal legge til rette for leiligheter fordelt på tre etasjer, med nødvendig infrastruktur og uteareal.
 • plan

  Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng til offentlig ettersyn.

  23.03.2017Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng med konsekvensutredning ble i Hamar kommunes formannskapsmøte 15. mars 2017, sak 15/17 og i Stange kommunes planutvalgsmøte 28. februar 2017, sak 12/17 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.
 • Plankart

  Detaljreguleringsplan for Grønnegata 97 til offentlig ettersyn

  15.03.2017Formannskapet har den 1. mars 2017, sak 40/17, vedtatt å legge planforslaget til offentlig ettersyn. Formålet er å tilrettelegge for fortetting av eiendommen med boliger. Dette søkes gjennomført på en måte som ivaretar verneverdiene.
 • INVITERER TIL DIALOG: Synspunkter og meninger om folkehelse er tema for dialog onsdag 1. mars, og kommuneoverlege Hege Raastad håper lag og foreninger kjenner sin besøkelsestid. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  Folkehelse for framtida

  01.03.20171. mars fikk lag og foreninger i Hamar anledning til å komme på et dialogmøte i kommunestyresalen der folkehelse var diskusjonstema.

Planer i Hamar

For å se alle reguleringsplaner og områder hvor det er påbegynt arbeid med regulering i Hamar, gå til kartløsningen vår (lenke øverst på siden ). I kartet kan du ved å velge infoknappen for å få fram informasjon om planstatus og komme videre til planbestemmelser ("Vis planinfo") for de enkelte områdene/planene.

Planleggingen av hvordan arealene i en kommune skal brukes, foregår på ulike nivåer:

1. Kommuneplanen er en overordnet og grovmasket plan for hele kommunen. Kommunedelplaner er også overordnete og gjelder for et tema eller for en del av kommunen.

2. På nivået under har vi reguleringsplaner, som tar for seg et avgrenset område og er mer detaljert. Ved "områderegulering" er det kommunen som har hånd om planleggingen, gjerne for å ta et helhetlig grep for en bydel eller et større område, mens "detaljregulering" som regel skjer etter initiativ fra utbyggere og knyttet til konkrete utbyggingsprosjekter. 

Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanen, kommunedelplaner og alle reguleringsplaner.

Kommunen inviterer alltid til offentlig medvirkning i arealplanleggingen. Det er dialogmøter og offentlig høringer (ettersyn) der man kan gi sine innspill. I hovedsak er det to faser i planarbeidet som inviterer til innspill: Ved melding om oppstart av planarbeid og ved offentlig høring av et planforslag. Alle kan komme med innspill til planer. Bare berørte nabokommuner og enkelte offentlige instanser kan fremme innsigelse til planforslag. Berørte parter har rett til å klage på vedtak av reguleringsplaner.

Sist endret: 23.11.2015
|
|
|