Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

 • flyfoto med plankart

  Detaljreguleringsplan 074600 Vien sør- vedtatt plan

  26.04.2017Kommunestyret i Hamar har i møte den 29. mars 2017, sak 12/17, vedtatt detaljreguleringsplan for Vien sør, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12
 • Plan

  Detaljreguleringsplan for Skogsrudjordet til offentlig ettersyn.

  19.04.2017Formannskapet har den 5. april 2017, sak 71/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge Skogsrudjordet med gnr./bnr. 64/1 for boligbygging.
 • Planområde

  Detaljreguleringsplan for Nordberg til offentlig ettersyn.

  19.04.2017Formannskapet har den 5. april 2017, sak 70/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av nye tomter med mulighet til å oppføre tomannsboliger, firemannsboliger og eneboliger.
 • Planområde

  Detaljreuleringsplan for Vang fjelltak til offentlig ettersyn

  19.04.2017Formannskapet har den 5. april 2017, sak 68/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å lage en helhetlig plan for utvidelse av fjelltaket som ivaretar forvaltningen av ressursen og framtidig arealbruk.
 • plankart

  Detaljreguleringsplan for Nedre Furuberget pumpestasjon til offentlig ettersyn

  19.04.2017Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hamar Formannskap den 5. april 2017 sak nr. 69/17 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for pumpestasjon for å trygge vanntilgangen i Hamar.
 • Planområde

  Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nygata 35 i Hamar

  06.04.2017I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Nygata 35 i Hamar. Reguleringsarbeidet skal legge til rette for leiligheter fordelt på tre etasjer, med nødvendig infrastruktur og uteareal.
 • plan

  Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng til offentlig ettersyn.

  23.03.2017Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng med konsekvensutredning ble i Hamar kommunes formannskapsmøte 15. mars 2017, sak 15/17 og i Stange kommunes planutvalgsmøte 28. februar 2017, sak 12/17 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.
 • Plankart

  Detaljreguleringsplan for Grønnegata 97 til offentlig ettersyn

  15.03.2017Formannskapet har den 1. mars 2017, sak 40/17, vedtatt å legge planforslaget til offentlig ettersyn. Formålet er å tilrettelegge for fortetting av eiendommen med boliger. Dette søkes gjennomført på en måte som ivaretar verneverdiene.
 • Logo Visjon Hamar

  Ny visjon: Innlandets urbane hjerte

  01.03.2017Den nye visjonen for Hamar enstemmig vedtatt i kommunestyret.
 • Plan

  Detaljreguleringsplan for Frognerhagan er vedtatt

  01.03.2017Planen ble vedtatt av kommunestyret i Hamar den 08. februar 2017, sak 02/17 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligutvikling.
 • Dordy Wilson, kunnskapssjef i Hamar

  Dordy Wilson blir ny kunnskapssjef i Hamar

  22.02.2017Dordy Wilson skal lede skole- og oppvekstfeltet i Hamar. Hun tiltrer stillingen 1. juni i år.
 • Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud

  Svært godt økonomisk resultat for 2016

  14.02.2017Tallene for 2016 viser at Hamar kommune gikk med et regnskapsmessig overskudd på 50,2 millioner kroner. Tjenesteområdene har i sum brukt 2,7 millioner mindre enn budsjett, og kommunen fikk høyere skatteinntekter enn forventet. Den gode befolkningsveksten virket også positivt inn på økonomien.

Administrasjon og politikk

Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen. Som kommunens øverste politiske organ, skal kommunestyret avlastes for enkeltsaker og fortrinnsvis behandle saker hvor det er nødvendig med en grundig og bred politisk behandling. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen.
 

Administrasjon og øvrige ansatte i Hamar kommune (ca 2300 personer) handler i tråd med politiske vedtak når de yter sine tjenester.
 

Her kan du se hvordan Hamar kommune er organisert rent administrativt.
 

Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Hvem som skal styre i Hamar kommune, avgjøres ved kommunevalget hvert fjerde år.

Nyttige lenker:

Sist endret: 08.02.2016
|
|
|