Les Handlings- og økonimplanen med budsjett for 2020
Protokoll fra behandling i Formannskapet.

I Formannskapet 4. desember la kommunedirektør Christl Kvam fram sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan fram til 2023. Endelig behandling skjer i Kommunestyret 18. desember.

- Det har vært nødvendig å gjøre justeringer, men budsjettforslaget for 2020 inneholder ingen store endringer, sier Kvam. Hun konstaterer imidlertid at kommunens driftskostnader er for høye og at kommunen må ta store grep de neste årene for å bringe økonomien i balanse.

«Hamar inn i en ny tid» er tittelen kommunedirektøren har gitt budsjettet, eller Handlings- og økonomiplan for 2020-2023, som det heter. – Kommunen går inn i en ny tid på flere måter, forklarer hun. – Vi står foran store endringer med digitalisering og ny teknologi, som gir kommunen store muligheter for både kvalitetsforbedring og effektivisering. Men alle landets kommuner står foran økonomiske utfordringer som krever at budsjettene justeres ned i tida framover. Den demografiske utviklingen svekker kommunenes økonomi, samtidig som staten har signalisert lavere overføringer i fremtiden. Kommunen må derfor selv effektivisere driften for å finne handlingsrom, og de siste årenes ekspansive budsjetter må korrigeres.

Rom for satsinger
Hamar er i den heldige posisjon å ha befolkningsvekst, noe høyere vekst enn landsgjennomsnittet, noe som utløser ekstra statlige overføringer.

- Befolkningsveksten gjør at Hamar tross alt er godt rustet til å møte fremtidens utfordringer, konstaterer kommunedirektøren. – Men handlingsrommet må skjøttes godt slik at vi har penger til å møte utfordringene som vi vet kommer, også i Hamar.

I Hamar har NAV i flere år hatt for mange langtidsmottakere av sosialhjelp. For 2020 er driftsbudsjettet styrket, og det igangsatt et fireårig prosjekt for å redusere dette tallet. – Dette vil bedre situasjonen til de det gjelder, samtidig som det vil redusere kommunens utgifter på lang sikt, forklarer Kvam.

- Dette budsjettet gir ikke rom for de store satsingene, sier hun, men framholder at budsjettet inneholder en oppgradering av gatelysnettet og vedlikehold av kommunale bygg. Begge er områder hvor Hamar har hatt et stort etterslep.

Investering i skole og helse
På investeringssiden ligger det 313 mill. kr i budsjettet for 2020. Den største investeringen, 68,8 mill. kr, er nye Lunden skole, som skal stå ferdig til skolestart 2020. Lunden skole er pilotprosjekt for klimavennlige løsninger. Andre klimasatsinger i Hamar-budsjettet er innkjøp av flere kommunale el-biler, investering i solcelleanlegg og andre ENØK-tiltak.

Hamars mange idrettsarenaer er i flittig bruk og huser stadig store mesterskap. I budsjettet foreslår kommunedirektøren investeringer til ny belysning og skifte av tak i Vikingskipet, mens hun for Hamar OL-amfi anbefaler rehabilitering bl.a. av fasaden. – Disse investeringene forutsetter statlig støtte, bl.a. i form av spillemidler, og de understøtter satsinger både på barn og unge, folkehelse og Hamar som idrettsby, sier Kvam.

Innen Helse og omsorg foreslås en investering på ca 9 mill. kr til nye omsorgsboliger i 2020 og til sammen 50 nye omsorgsboliger i fireårsperioden.

Innstramminger
På grunn av redusert behov som følge av færre flyktninger legger Hamar kommune ned en barnebolig for flyktninger.

Også innen parkering foreslår kommunedirektøren tiltak for å styrke økonomien. Hun vil reversere 2-timers gratis sentrumsparkering, utvide parkeringssonen i sentrum og innføre parkeringsavgift for elbiler.Dette gir 4,8 mill. kr i økte parkeringsinntekter til kommunen.

Videre har kommunedirektøren startet en effektiviseringsprosess som skal gi en reduksjon på 30 årsverk for 2020. – Med mer enn 2.200 årsverk står personalkostnadene for rundt 2/3 av kommunens kostnader. Vi er nødt til å effektivisere driften, sier kommunedirektøren.

Budsjettkuttenen som Kvam foreslår, summerer seg til 26,7 mill kr for 2020 og gir et overskudd på 38 mill. Det betyr et netto driftsresultat på 1,5 %. – De politisk vedtatte handlingsreglene krever netto driftsresultat på 2 % for å gi nødvendig handlingsrom, så vi må jobbe for å stramme inn ytterligere. Vi må i denne perioden se på mer strukturelle endringer for å oppnå mer rasjonell drift.

Eiendomsskatt
Christl Kvam ønsker å redusere eiendomsskattesatsen for boliger til 4 promille. Dette gir et inntektstap på 6 mill. kr i 2020, som hun vil finansiere med fond. .– Med dette videreføres ambisjonen om å gradvis senke eiendomsskatten i Hamar, sier Christl Kvam.

Hun foreslår videre å bruke boligens ligningsverdi som beregningsgrunnlag for eiendomsskatt, slik staten anbefaler. Dette medfører at eldre boliger kan komme bedre ut, mens nye boliger kan få noe høyere eiendomsskatt.

Snuoperasjon
- I 2020 må vi starte en snuoperasjon som vil kreve et godt samarbeid på alle plan i kommunen. Jeg er overbevist om at vi klarer dette, for Hamar har det beste utgangspunktet, avslutter Kvam.

Politikerne legger fram sine budsjettalternativer for kommunestyret, som gjør den endelige behandlingen 18. desember.