Skal du sette i gang bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, må du foreta grunnundersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av en eventuell forurensning.

Så lenge grunnen kan være forurenset, gjelder undersøkelsesplikten også i tiltak hvor det ikke er krav om søknad etter plan- og bygningsloven. Det er tiltakshavers plikt å vurdere og eventuelt undersøke om grunnen kan være forurenset.

Dersom undersøkelsene viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides en tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2. Denne må godkjennes av forurensningsmyndigheten i kommunen før tiltaket kan settes i gang. Hamar kommune setter krav til at undersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplan gjøres av foretak med faglig kompetanse på dette området.

Informasjon om tiltakshavers ansvar finner du her.

Gebyrsatser
Fra 1.1.2014 gjelder disse gebyrsatsene for å behandle søknader om godkjent tiltaksplan:
(Gebyrsatsene er vedtatt etter forskrift om saksbehandlingsgebyr ved bygge- og gravearbeider i forurenset grunn )

 
Kategori Gebyrsats
Tiltaksklasse 17.500
Tiltaksklasse 215.000
Tiltaksklasse 330.000

Eksempler på områder der det kan være grunn til å tro at grunnen er forurenset:

 • Industri generelt
 • Byjord (all jord her antas å være forurenset)
 • Bensinstasjon
 • Tankanlegg
 • Bilverksted
 • Galvaniseringsverksted
 • Garverier
 • Mekaniske verksted
 • Impregneringsverksted
 • Gartneri
 • Trykkerier
 • Fyllplass
 • Deponi etc.
 • Gamle oljetanker som ligger igjen etter tidligere bruk
 • Oppfylte masser
 • Alunskifer (NB! i Hamardistriktet inneholder denne til dels høye konsentrasjoner av tungmetaller)
 • Småbåthavner og områder for lagring/vedlikehold av båter
Det er den øverste meteren i jorda som er mest utsatt for forurensning og det er i dette sjiktet det er strengest krav til rene masser. Det er også i denne sonen de fleste gravearbeidene foregår.
 
For å finne ut om det er sannsynlig at det kan være grunnforurensning, må man høre litt rundt med noen som har levd en stund, eller noen som kjenner byens historie godt. En geolog med god lokalkunnskap kan også være nyttig. Gamle kart/bilder er også et godt utgangspunkt. Eiendomsarkivet i kommunen, Statsarkivet eller det historiske arkivet på Hedmarksmuseet er også steder å lete etter historikk.
 
Miljødirektoratet har også en database hvor kjente forurensede lokaliteter legges inn: http://grunn.miljodirektoratet.no/ Denne er p.t. ikke oppdatert for Hamar sin del.
 
NGU har utarbeidet et kart som viser alunskifer-utbredelsen i området vårt:

Kontaktinformasjon:
postmottak@hamar.kommune.no
Tlf: 62 56 30 10
Postadresse: Hamar kommune, byggesak og oppmåling, pb 4063, 2306 Hamar. 

Lenker: