Hvordan kommer man ny til NAV Sosialtjenesten?
Dersom du ikke har hatt kontakt med sosialtjenesten tidligere, ønsker vi en samtale med deg i mottaksavdelingen som befinner seg i 1. etasje i Triangelgården. Dette for å avklare hvilke hjelpebehov du har. Du kan henvende deg hit for å få timeavtale. Dersom det er aktuelt med mer kontakt med sosialtjenesten, vil du få en primærkontakt. Primærkontakten vil blant annet ta seg av råd, veiledning, delta i eventuelle ansvarsgrupper og behandle søknader om økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester. NAV Hamar har bl.a. tilknyttet en psykiatrikonsulent, gjeldsrådgivningstjeneste og rustjeneste.

Hvordan søker jeg sosialhjelp?
Søknadsskjema kan du få ved å ringe eller henvende deg til mottaksavdelingen. Her kan personalet også hjelpe deg med å fylle ut søknadsskjemaet.

Alle inntekter og utgifter må dokumenteres. Du må legge ved dokumentasjon, som for eksempel husleiekontrakt, strømregning, nedbetalingsplan for boliglån, kommunale avgifter, boligforsikring, barnehage/skolefritidsordning, lønnsutbetaling, trygdeinntekt, barnebidrag, barnetrygd, annen inntekt, formue. Som hovedregel må du selv skaffe all slik dokumentasjon. Dette sparer tid og saken kan raskere behandles.

Søknaden må fylles ut så nøyaktig som mulig og alle punkter må besvares.
Er du ny som søker eller ikke har mottatt hjelp de siste 4 måneder – henvend deg til mottaksavdelingen for å få en timeavtale først.

Hva er livsopphold?

  • Mat
  • Husholdning og hygieniske artikler
  • Klær og sko
  • Transportutgifter
  • TV-lisens, lokalavis, telefon
  • Mindre beløp til lommepenger/fritidsaktiviteter
  • Frisør
  • Vanlige utgifter til lege, medisiner
  • Vanlig tannbehandling

Når kan jeg søke nødhjelp eller øyeblikkelig hjelp?
Sosialtjenesten kan yte økonomisk bidrag eller lån dersom det har oppstått en akutt og uforutsett situasjon, for eksempel ulykke, brann, mishandling, psykisk krise. Søknad om akutt hjelp blir vurdert/behandlet påfølgende dag. Sosialtjenesten vurderer om det er behov for øyeblikkelig hjelp/nødhjelp. Dette omfatter primært matpenger.

Må jeg fylle ut hele søknadsskjemaet?
Sosialtjenesten har plikt til å sørge for at saken/søknaden er så godt belyst som mulig. Det betyr at vi må foreta nødvendige undersøkelser omkring ditt behov for hjelp og hvilke muligheter som finnes for at du skal klare deg selv i fremtiden.

Dersom du søker hjelp, har du derfor plikt til å gi de opplysninger som trengs for å behandle søknaden. Hvis søknaden mangler viktige opplysninger, vil søknaden bli sendt i retur. Er du i tvil om hvilke opplysninger som er nødvendig – ta kontakt med mottaksavdelingen.

Blir opplysningene i søknaden kontrollert?
Når sosialtjenesten behandler søknaden, vil opplysningene blir kontrollert mot den vedlagte dokumentasjon. I tillegg kan sosialtjenesten kontrollere opplysningene mot andre offentlige registre. Dette kan være folkeregister, ligningsregister, trygderegister, arbeidsgiver/arbeidstakerregister og andre.

Hvor lang tid tar det å få behandlet søknaden?
Du vil vanligvis få svar på søknaden i løpet av 3-4 uker. Du vil få skriftlig svar. Hvis søknaden ikke er ferdig behandlet innen 3 uker, vil du få en foreløpig melding om hvor lang tid det vil ta før den er ferdig behandlet.

Staten har fastsatt veiledende retningslinjer/satser til livsopphold. Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse og sosialtjenesten har rett og plikt til å foreta en individuell vurdering. Du kan imidlertid søke om støtte til større utgifter, for eksempel: Lege og nødvendige medisiner, annen medisinsk behandling, større tannbehandling, brille eller utgifter i forbindelse med samvær med barn.

Kan jeg søke om støtte til boutgifter?
Det kan søkes spesielt om støtte til boutgifter som for eksempel:

Husleie

Strøm/annen oppvarming

Boligforsikring/innboforsikring

Kommunale avgifter

Renter på boliglån 

Skal pengene betales tilbake?
Økonomisk sosialhjelp gis vanligvis som bidrag. Det vil si at pengene ikke skal betales tilbake. Sosialhjelp kan også gis som lån, men kriteriene er de samme som for bidrag. Om du skal få lån i stedet for bidrag, avhenger av dine muligheter for å betale tilbake. Vanligvis er det banker som yter lån.

I hvilke tilfelle kan jeg søke om lån?
Hjelp til avdrag på boliglån ytes vanligvis ikke, men dersom det gis, blir det gitt som lån. Lån er normalt rentefritt. Også i andre tilfelle kan ytes lån. Dette vurderes særskilt i hver søknad. I vedtak du får tilsendt går det fram om hjelpen er gitt som bidrag eller lån. Hvis det er gitt som lån, skal lånebetingelser framgå og du må undertegne gjeldsbrev.

Hva skjer om min økonomiske situasjon endres?
Økonomisk stønad er behovsprøvet og du har selv ansvar for å gi beskjed dersom det skjer endring i din økonomiske situasjon (inntekter/utgifter/formue). Det medfører straffeansvar å gi ufullstendige eller feilaktige opplysninger, samt ikke å opplyse om endringer i økonomiske forhold.

Tilbakebetalt skatt regnes som inntekt og vil bli tatt med i vurderingsgrunnlaget for videre sosialhjelp. Sosialtjenesten kan ikke trekke inn dine skattepenger direkte.

Er det noen vilkår/betingelser knyttet til sosialhjelp?
Ved vedtak om økonomisk sosialhjelp kan det knyttes vilkår som tar sikte på å gjøre deg som mottaker selvhjulpen. Slike vilkår kan for eksempel være:

Forpliktende samarbeid med NAV Arbeid om deltakelse i sysselsettingstiltak, jobbsøking eller søke dagpenger.

Motta tilbud om jobb på Arbeidstreninga eller andre tiltak.

Utnytte rettigheter etter folketrygdloven, eks. sykepenger, attføring, uføretrygd.

Utnytte rett til Husbankens bostøtte.

Utnytte egen formue/verdier.

Kan jeg klage ?
Søknader om sosialhjelp avgjøres av administrasjonen. Alle vedtak kan påklages. Klage skal være skriftlig og si noe om hva det klages over og hvorfor. Sosialtjenesten eller servicekontoret kan hjelpe til med å skrive klagen. Du kan også klage dersom du synes du får dårlig behandling av sosialtjenesten.
Alle klager skal sendes sosialtjenesten.

Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagebehandling foregår slik:
Hvis sosialtjenesten opprettholder vedtaket du klager over, sendes saken automatisk til Fylkesmannen i Hedmark. Fylkesmannen har det avgjørende ord i saken. Fylkesmannens vedtak kan med andre ord ikke klages videre. Alle vedtak blir gitt skriftlig og med begrunnelse.

Har sosialtjenesten taushetsplikt?
Alle ansatte i sosialtjenesten har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan gi opplysninger om din person til utenforstående. Vi kan heller ikke opplyse noen om at du er bruker eller mottaker av sosialhjelp.
Du kan gi skriftlig samtykke til at vi kan samarbeide med andre instanser eller innhente opplysninger i forbindelse med behandling av søknaden.