1. – 4. trinn har sitt primærområde i 1. etasje, mens 5. – 7. trinn er i  2. etasje.  Trinnene har desentraliserte innganger med garderober og toalett.

Etter inngangspartiet kommer elevene inn i et felles allrom som brukes til arbeid i aldersblandede grupper, samt skolefritidsordninga.

Hvert trinn har sin base i baserommene. Disse har ulike størrelser.  1. og 2. trinn har store rom fra ca 70 – 60 kvadratmeter,  med begrunnelse i at de yngste barna skal etablere seg på skolen, bli kjent med hverandre og kunne ha et noe mer skjermet klasserom til ulike aktiviteter. 

Fra 3. – 7. trinn er baserommene kun på ca 40 kvadratmeter.  Alle baserom har store skyvedører ut til allrommet. 

I tillegg er det grupperom i tilknytning til allrommene.  Små baserom er valgt fordi vi ønsker at dette rommet skal ha en funksjon som undervisningsrom og et samlingssted for klassen, men vi ønsker ikke at dette rommet skal fylle alle behov.  Er baserommene store, blir klassene ofte adskilte fra hverandre, og vi får ikke den dynamikken og samspillet mellom både elever og lærere  som vi søker. 

Vi ønsker en åpen skole hvor både elever og personalet kommer tettere på hverandre,  samtidig som vi ser styrken av å kunne samle ei gruppe eller klasse i et lukket rom når det kreves.  Det er først når vi deler læringsareal, at vi kan dele kompetanse og arbeide for en VI-skole i praksis.  I aldersblandede grupper vil også elevene kunne samarbeide på tvers av aldersgruppene og lære av hverandre. 

Når elevene skal arbeide selvstendig, kan de velge å arbeide på ulike rom. Elevene trenes i å ta ansvar for egen læring, og de må få trening i å arbeide på ulike arenaer fra småskoletrinnet av.  

Byggets utforming har som mål å:

  •  legge til rette for læring på ulike arenaer / innenfor ulike fag inne og ute 

  •  trene elevene i å ta ansvar for egen læring 

  •  gi sosial trening og legge til rette for gode møteplasser 

  • gi elevene en estetisk dimensjon i opplæringen 

  • å tenke helthetlig ved at SFO er en integrert del av skolen   

  • å legge til rette slik at de voksne kan utfylle hverandre med ulik kompetanse

  • samspille med nærmiljøet og ulike samarbeidspartnere

Greveløkka skole oppleves som et spennende og vakkert skolebygg med fleksible og framtidsrettede løsninger.  Dette er en skole bygget ut fra prinsippene i L-06, utformet i tråd med de pedagogiske prinsipper som vi opplever som viktige, både nå og framover………