Planlegging foregår i alle deler av kommunen. Planer er enten bestilt av et politisk organ, eller  kommunen har plikt til å planlegge som følge av lover eller krav fra statlige myndigheter.

Kommunen har både detaljplaner og overordnede planer. Det kan være planer for:

•    Kommunens virksomhet
•    Økonomi
•    Bestemte fagområder og oppgaver
•    Arealbruk

Planer kan gjelde hele kommunen eller deler av kommunen. De kan gjelde kommunens egen virksomhet eller for all virksomhet innenfor kommunens grenser.

Arealplan har hovedansvar for å gjennomføre de planprosesser som de folkevalgte bestemmer og å samordne planlegging og utviklingsarbeid i kommunen. Planarbeidet er beslutningsgrunnlag i folkevalgte organ.

Mer om Arealplanavdelingen i Hamar kommune

 

Kommunale og private reguleringsplaner

Når nye områder skal bygges ut, eller allerede bebygde områder skal omgjøres vesentlig skal det lages reguleringsplan.Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, i samarbeid med de som går inn for en utvikling. Enhver som ønsker det kan fremme forslag til private reguleringsplaner (se detaljregulering). Kommunen kan fremme større reguleringsplaner (se områderegulering).

Kommunestyret må som planmyndighet ta stilling til om det vil gå inn for det fremmede forslaget. Planen legges da ut til offentlig ettersyn.

Grunneiere, rettighetshavere og innbyggere har da rett til å uttale seg, og kan komme med merknader.

Etter at planen har vært ute til offentlig ettersyn skal planen behandles på nytt i formannskapet sammen med merknader som har kommet inn, og til slutt behandles i kommunestyret for endelig vedtak.

Når reguleringsplan endelig er vedtatt er den juridisk bindende for alle parter og et rettskraftig hjemmelsgrunnlag for gjennomføring av den planlagte utbyggingen/endringen.