Innstrammingen skjer på bakgrunn av økt omfang og et større forurensningspotensiale. Selv utfylling med jord- og steinmasser som ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, kan innebære risiko for forurensning som kan være til skade eller ulempe for miljøet.

Avrenning med høyt innhold av partikler kan for eksempel gi tilslamming av en nærliggende bekk. Både anleggsarbeid og transport av masser kan innebære støy- og støvplager for naboer. Flytting av masser innebærer også risiko for spredning av fremmede skadelige plantearter.

Gjelder alle virksomheter

Statsforvalteren i Innlandet krever at alle typer anlegg eller virksomhet som skal ta imot jord- og steinmasser fra flere eksterne kilder, må søke om særskilt tillatelse. Kravet omfatter også aktører som allerede driver sin virksomhet.

Lenker