For landbrukseiendommer er det bo- og driveplikt. Formålet med denne plikten er å opprettholde bosetting og å holde produksjonsarealer i hevd. Normalt gjelder:

Boplikt

  • Ved overtakelse på odel må ny eier bosette seg på eiendommen innen 1 år og bebo den sammenhengende i 5 år.
  • Ved konsesjonspliktig overtakelse vil kommunen som regel sette som vilkår det samme kravet om boplikt som ved overtakelse på odel. 

Driveplikt

  • Det er driveplikt i hele eiertiden på all fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.
  • Driveplikta kan oppfylles ved bortleie, i slike tilfeller må leieavtalen være skriftlig og føre til en driftsmessig god løsning. Leieavtalen skal ha en varighet på minst 10 år, uten mulighet for at eier kan si den opp. Kopi av avtalen skal sendes kommunen for godkjenning.
  • Ny eier må innen et år etter overtakelsen ta stilling til om han/hun vil drive eiendommen selv eller leie bort jorda.