Landbrukseiendommer som ikke tas over på odel er konsesjonspliktige. Det vil si at kjøper må få godkjenning av kommunen til å kjøpe eiendommen, selv om kjøper og selger er enige om salget. Erverv av bebygd landbrukseiendom som ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka jord, og som totalt ikke er større enn 100 dekar, kan skje uten at det oppstår konsesjonsplikt. Det er altså kommunen som behandler konsesjonssaker.