Alkoholpolitisk handlingsplan trekker opp hovedlinjene for kommunens alkoholpolitikk og har følgende mål:

 • Trygge arenaer for barn og unge
 • Serverings- og skjenkestedene har en trygg og seriøs drift
 • Salgs- og skjenkepolitikken er tydelig og preget av god dialog

Det er Utvalg for velferd og helse som har fått i oppdrag fra formannskapet å utarbeide alkoholpolitisk handlingsplan.

Hovedpunkter i høringsutkastet

 • Planen viser hvor og når det skal være lov å selge og skjenke alkohol, og hvilke krav som stilles i forbindelse med skjenking av alkohol, blant annet aldersgrenser, vakthold og kompetanse.
   
 • I denne planen videreføres i hovedsak alkoholpolitikken fra forrige fireårsperiode. Det foreslås å opprettholde skjenketidene slik at det er lov å skjenke alkohol fram til kl. 02.30.
   
 • Det vurderes å åpne for skjenking av alkohol på idrettsarenaer, og å stille ekstra krav for å ta hensyn til barn og unge på kultur- og konsertarenaer. I høringsutkastet foreligger det to alternativer for henholdsvis skjenking på kulturarenaer og idrettsarenaer:

  Kulturarrangement, konserter og festivaler: Festivaler og store arrangement med skjenkebevilling og mange mennesker krever ekstra fokus på ansvarlig alkoholhåndtering og alderskontroll. Det skal derfor stilles strenge krav og blant annet følgende vilkår:
   
  • Bevilling kan kun gis for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. 
   Alternativ 1: Dersom arrangementet har en særlig appell til barn og unge under 18 år, må det være et eget avgrenset område for denne aldersgruppen. 
   Alternativ 2: Ingen krav til eget avgrenset område.
    
  • Backstage er en del av skjenkeområdet.
    
  • Styrer og/eller stedfortreder skal være til stede så lenge festivalen/arrangementet varer.
    
  • Ansatte og frivillige som skal skjenke alkohol skal ha gjennomført og bestått e‐ læringskurset i ansvarlig vertskap.
    
  • Det skal stilles krav om vakthold, herunder krav til antall vakter og bruk av godkjente ordensvakter. Tilstrekkelig vakthold skal vurderes i samarbeid med politiet.
    
  • Det skal ved søknad om fast bevilling eller i forkant av arrangementet (enkeltanledning) foreligge en risikovurdering fra arrangør. Ved større arrangement med mer enn 3000 besøkende, skal det sendes inn sikkerhetsplan og ROS-analyse til Hamar kommune (se Hamar kommunes arrangementsveileder.)

  Alternativ 1:
  For serveringssteder lokalisert inne i eller i tilknytning til idrettsarenaer er det ikke tillatt å skjenke alkohol 3 timer før, under og 1 time etter idrettsarrangement. Det kan gjøres unntak fra forbudet i forbindelse med større internasjonale mesterskap. Det skal likevel ikke gis tillatelse til å skjenke eller konsumere alkohol i samme lokale som idrettsarrangementet pågår eller i vrimlearealer/fellesområder.

  Alternativ 2: 
  • Bevilling kan kun gis for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2.
  • Det kan gis skjenkebevilling til idrettsarenaer som oppfyller begge disse kravene: 
   - har egnede lokaler 
   - for idrettsarrangement med utøvere på toppnivå/øverste divisjoner
  • Skjenking kan kun finne sted i spesielle områder avskjermet fra publikum for øvrig. Området må være tydelig avgrenset og ha 18-års aldersgrense.
  • Det skal stilles krav om vakthold, herunder krav til antall vakter og bruk av godkjente ordensvakter.
  • Det er ikke tillatt med skjenking av alkohol når idrettslige aktiviteter/kamper/treninger med mer foregår. Det kan skjenkes frem til kampstart, etter kampslutt og i pauser.
  • Det skal ved søknad om fast bevilling eller i forkant av arrangementet (enkeltanledning) foreligge en risikovurdering fra arrangør. Ved større arrangement med mer enn 3000 besøkende, skal det sendes inn sikkerhetsplan og ROS-analyse til Hamar kommune (Se Hamar kommunes arrangementsveileder).

Gi innspill!

Innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører i lokalsamfunnet oppfordres til å sende inn sine innspill til planen. Det kan også fremmes andre alternativer enn det som er framlagt i høringsdokumentet. Høringsinnspillene sendes til postmottak@hamar.kommune.no og merkes «Høring Alkoholpolitisk handlingsplan, sak 24/490». 

Høringsperiode: 8. mai - 31. mai 2024.

Dersom dere har spørsmål, ta gjerne kontakt med aashild.skard@hamar.kommune.no, telefon: 977 39 421. 

Dokumenter