I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsler vi oppstart av planarbeid for Ankervegen 32 i Hamar kommune, plan-ID: 2022005. Forslagsstillere er Eskild Wedvik, plankonsulent er MjøsPlan AS v/Gaute F. Sleire. Oppstartsmøte med kommunen er avholdt i to deler 14.09.2022 og 01.11.2022. Referat fra oppstartsmøtene er tilgjengelige på kommunens plandialog Arealplaner.no.

Planområdet

Planområdet utgjør ca. 2,5 daa og er lokalisert i et boligfelt sentralt ved Ankerskogen i Hamar. Plangrensen følger eiendomsgrensene for gnr/bnr 1/1053 og 1/941 i tillegg til senterlinje i Kvitmyrvegen mot nord og avgrensningen i gjeldende reguleringsplan mot øst (mot kirkegården). Hensikten med detaljreguleringen er rivning av uthuset og gjenoppbygging med fire boenheter. Fasaden skal ha detaljer fra det opprinnelige bygget. Det skal legges til rette med parkeringsplasser og boder i kjeller. Gangvei mot kirkegården som er regulert i gjeldende plan skal fjernes i ny plan.

Planområdet

Planområdet er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplan for 275 Gamle Sagatun området. Planområdet er innenfor felt B3 i reguleringsplanen. Området ligger innenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø (H570) og faresone for radon. Det ligger også innenfor konsesjonsområde for fjernvarme (H410).

Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn under forskriftens § 2 – jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskriftens § 3, jfr. § 4. Det er konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.

Merknader

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 17.12.2022 til:
MjøsPlan AS v/, Postboks 6, 2391 Moelv
eller på e-post til gaute@mjosplan.no.
Kopi sendes til Hamar kommune, postmottak@hamar.kommune.no.

Det gis ikke direkte tilbakemelding på merknader, men de tas med i saken. Hvordan merknader er blitt behandlet i saken vil fremgå av dokumentene ved 1. gangs behandling. Ved utlegging til offentlig ettersyn blir det mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Spørsmål kan rettes til Gaute Sleire, tlf. 481 91 273, e-post: gaute@mjosplan.no.