Den 29.06.2022 vedtok formannskapet i Hamar kommune endring etter forenkla prosess for detaljreguleringsplan for E.J. Berghs veg 8 med planID 084200, jf. pbl. §12-14.

Se vedtatte plandokumenter på arealplaner.no under fanen planbehandlinger. 

Endring i plankart

  • Hjørne på byggelinje i sørvestre hjørne er trukket 5,9 meter lenger øst og hjørne på byggelinje i nordvest hjørne er flytta 1,2 meter østover. Dette er i henhold til illustrasjonsplan og sol og skyggediagram som er grunnlag til sluttbehandling i kommunestyret den 29.09.2021 sak 88/21. 

Endringer i bestemmelsene gjelder følgende: 

  • I pkt. 1.1 Krav til situasjonsplan er det lagt inn punkt om at situasjonsplan skal vise oppstillingsplass for korttids opphold.
  • I pkt. 2.1.5 er det lagt til presisering som tilsier at balkong mot vest skal være minst 3 meter unna nordvestre hjørnet på bygget.
  • I pkt. 2.3 Renovasjonsanlegg er det lagt inn tillegg setning som sikrer at det skal være mulig å kjøre forbi søppelbil som står i gata.

Endringene framgår også med rød skrift i det samlete planbestemmelser. Se alle plandokumenter med saksframlegg på arealplaner.no

Klage på vedtaket

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Vedtaket kan kun påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra annonsering av vedtak. Klagefristen settes til 11.09.2022.

Det gis nå anledning for å klage kun på endringene. Klage som har innkommet fra Vestenga og Midtenga borettslag til opprinnelig planvedtak sak 88/21 med dato 29.09.2021 gjelder fortsatt og er under behandling.  

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post oddny.gudmundsdottir@hamar.kommune.no