Hamar kommune ønsker å inngå tilvisningsavtaler med firmaer som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

Tilvisningsavtaler

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier/utleieselskapet inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. 

Ved inngåelse av tilvisingsavtale, får Hamar kommune tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. 
Målgruppen er boligsøkere, som av ulike årsaker er vanskeligstilt på boligmarkedet og ikke trenger spesielle oppfølgingstjenester fra kommunen. 

De øvrige 60 prosent av boligene leies ut på det åpne markedet.  Dette bidrar til at utleieboligene med tilvisingsavtale blir spredt i ordinære og gode bomiljø.
For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no

Boligene

Hamar kommune har behov for leiligheter med varierende størrelse og antall rom, i hovedsak 2- til 4-roms. Totalt 125 boliger hvor kommunen har tilvisingsrett til 40 prosent, altså 50 leiligheter til enhver tid. 

Boligene ønskes å være sentrumsnære og ha beliggenhet innenfor kollektivnettet. I tillegg skal leilighetene være «fullverdige», altså ikke hybelleiligheter.

Hamar kommune ønsker å inngå flere tilvisningsavtaler for å dekke behovet. Hvert prosjekt skal være på minimum 6 og maksimum 30 boliger, hvorav da kommunen har tilvisningsrett på inntil 40 % av boligene i hver avtale. 

Fordeling av størrelsene på boligene: 

30 stk. 2- roms boliger som tilfredsstiller Husbankens krav om livsløpsboliger 
5 stk. 3-roms boliger tilpasset små barnefamilier/enslige forsørgere
15 stk. 4- 5-roms boliger tilpasset større barnefamilier
Leverandøren bes om å begrunne hvordan prosjektet tilbyr boliger av god kvalitet i et godt bomiljø. 

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån til utleieboliger til vanskeligstilte i Husbanken til hele prosjektet. Husbanken kan da finansiere opptil 85 % av kostnadene. 

Hamar kommune ønsker at 2-romsleilighene tilfredsstiller Husbankens krav til livsløpboliger og er egnet i alle livsfaser, se veilederen for lån fra Husbanken, §2.4. De øvrige boligene kan finansieres med lån til vanskeligstilte fra Husbanken se veileder fra lån § 3.1. Veileder for lån fra Husbanken.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved lån til utleieboliger til vanskeligstilte med kommunal tilvisingsrett, se kapittel 3 i veilederen for lån fra Husbanken. (over)

Dokumentasjon

Ved valg av aktør vil kommunen vektlegge:

  • beskrivelse av utleieselskapet 
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • husleienivå
  • kvalitet- og boligstandard
  • ferdigstillelsestidspunkt
  • boligenes beliggenhet

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde

For at tilbudene som sendes inn skal bli vurdert må tilbudet inneholde følgende: 

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • plantegninger, tverrsnitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan 
  • se også punkt over vedrørende dokumentasjon


All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

For 2023 gjelder følgende tilbudsfrister:

1. mai 2023
1. november 2023

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med oss i Hamar kommune:

Tonje Aas-Eng Mikkelsen 
Tlf.: 458 75 995

Marit Hammerseng
Tlf.: 905 47 345