I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler mellom Hamar kommune, Løten kommune og Heggvin utvikling AS og Green Mountain Innlandet AS i forbindelse med forventa utbygging av Heggvin næringspark i Hamar og Løten kommuner.

Inngåelse av utbyggingsavtale(-r) mellom kommune og utbyggere/grunneiere er en forutsetning for utbygging etter detaljreguleringsplaner.

Formålet med avtalen(-e) er å avklare utbygger og kommunenes plikter ved etablering av offentlig infrastruktur ved utbygging etter vedtatt detaljreguleringsplan. Dette gjelder opparbeidelse av veg, vann, avløp, overvann og gang-/sykkelveger. Dette omfatter i all hovedsak oppfølging av detaljreguleringsplanens rekkefølgebestemmelser. Detaljreguleringsplanen for Heggvin næringspark i Hamar kommune er vedtatt og detaljreguleringsplan for Heggvin næringspark i Løten er under utarbeidelse og informasjon om planene fremgår under:

Grunnlag for inngåelse av avtale:

  • Kommuneplan for Hamar 2019-2030, bestemmelse 2.01
  • Kommuneplanens arealdel for Løten 2015-2026, bestemmelse 1.06

Spørsmål om avtaleforhandlingene rettes til kontaktperson Jan.Tore.Sagbakken@Hamar.kommune.no

 

Kart over planområdet