I medhold av plan- og bygningslovens §§12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for Omsorgsboliger Putten, del av eiendommen Kappvegen 38/40, gnr.10/bnr.3, Hamar kommune.

Forslagsstiller er ASAS arkitektur AS på vegne av Hamar kommune, 
avd. Helse, sosial og familie.

Naboer og grunneiere er varslet direkte.

Gi innspill!

Merknader og innspill, som kan ha innvirkning på planarbeidet, kan sendes til ASAS arkitektur AS, Falsensgate 12, Postboks 545, 2304 Hamar eller direkte til asas@as-as.no 

Frist innen tirsdag 23.05.2023


 

Kartutsnitt