Hensikten med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse, sikre infrastruktur for myke trafikanter og grønne områder.  

Plandokumentene er tilgjengelig fra Arealplaner.no

Dokument: Plangrense Ingeberg (PDF, 423KB)

Synspunkter?

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til forslagstiller MjøsPlan AS v/ postboks 6, 2391 Moelv.

Eller pr. epost til hilde.kristine@mjosplan.no, og gjerne med kopi til Hamar kommune, postmottak@hamar.kommune.no

Spørsmål om planen?

Disse kan rettes til Hilde Kristine Krokengen, tlf. 400 49 674, e-post:
Hilde.kristine@mjosplan.no