Planfakta

 • Kartskisse over Melanderjordet, som viser hvor det planlegges for flere boliger.Detaljreguleringsplan for Melanderjordet gnr. / bnr. 66/38 
 • Plan-ID 2023004 - klikk inn for flere detaljer
 • Forslagsstiller: Melanderjordet AS 
 • Plankonsulent: Anderssen + Fremming AS
 • Formålet med planen: Planen skal tilrettelegge for bygging av atriumhus, eneboliger, flermannsboliger, eller en kombinasjon av disse i inntil to etasjer på eiendommen 66/38. 
 • Gjeldende reguleringsplan for området er «Mindre vesentlig endring for del av reguleringsplan for Kapp – Melanderjordet» med Plan-ID 35MVE. Arealet er avsatt til boligbebyggelse. 
 • Gjeldende kommuneplan: I Kommuneplanens arealdel (Plan-ID 20170001) er eiendommen avsatt til boligbebyggelse.
   

Har du innspill og merknader til planarbeidet?

 • Merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet, kan sendes på epost til Anderssen + Fremming AS, gp@af-ark.no
 • Eller pr. post til Anderssen + Fremming AS v/Gary Parkes Postboks 556 2304 Hamar
 • Send gjerne kopi til Hamar kommune Postboks 4063 2306 Hamar.

Frist 6. oktober 2023.

Videre saksgang

Alle innspill vil bli kommentert og sendt til Hamar kommune sammen med utarbeidet planforslag. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen så lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da igjen bli anledning til å komme med innspill og merknader til planen før videre politisk behandling.