Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Hensikten med planen er å bygge ut området med to lavblokker, med lekeplass og interne stier ut til skogen. Stier gjennom området ut til skogen skal også kunne brukes for de som bor i omkringliggende bebyggelse. Planen legger også til rette for bussholdeplass og snuplass for bybussen langs Stafsbergvegen. 

Vi vil ha dine innspill!

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. Frist for innspill er 1. januar 2023

Plandokumentene er tilgjengelig i kommunens planregister Arealplaner.no under fanen Planbehandlinger. Planens plan-ID er 084500. Dokumenter i papirformat er tilgjengelig på rådhuset og på Hamar bibliotek. 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 
•    via Arealplaner.no 
•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Etter offentlig ettersyn vil alle innspill bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. Innspill som kommer i løpet av høringsperioden finner du under fanen Saksdokumenter. Nødvendige endringer i plankart og bestemmelser vil bli utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Spørsmål kan rettes til Marthe Haave:
E-post: marthe.haave@hamar.kommune.no
Mobil: 95046175

Kart over området