Formålet med planen er å bygge et nytt, mer moderne, fremtidsrettet og miljøvennlig
bygg for dagens matvareforretning. For å få utført dette, planlegges det å ta i bruk arealet ved siden av dagens butikk, som i dag er regulert for friområde.

Friområdet planlegges omregulert til næringsvirksomhet, eller til kombinert formål
bebyggelse og anlegg (næringsbebyggelse og uteoppholdsareal).

Friområdet erstattes enten innenfor planområdet eller annet egnet sted etter avtale.

Plandokumentene er tilgjengelig fra Arealplaner.no. Plan-ID 2022010

Gi innspill!

Uttalefrist er 30.05.2023.

Merknader til planarbeidet, kan sendes elektronisk til thea@heiark.no eller pr post til:
HeiArk AS, Grønnegata 93, 2317 Hamar.

Spørsmål om planen kan også rettes til Thea Heier på telefon 976 37 356, eller pr post til: thea@heiark.no