Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende offentlige og private funksjoner. Planen skal legge til rette for klimavennlig levemåte og gode bomiljøer. Planen skal ivareta sammenhengende grøntområder og hensyn til utvalgt naturtype slåttemark. Det skal også sees på muligheter for å sikre Klukhagan som friluftsområde.

Se saksdokumentene

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses på kommunens nettsider:  https://hamar.innsynsportal.no/motekalender/motedag/132297452 

Dokumentene er også tilgjengelig via kommunens planregister Arealplaner.no med plan-ID 2022008.

Kunngjøring om fastsatt planprogram sendes direkte til deg som ga innspill ved oppstart av planarbeidet.

Videre saksgang

Du kan ikke klage på fastsettingen av planprogrammet. Det vil være mulig å komme med ytterligere innspill og merknader når forslag til områdereguleringsplan for Stafsberg senere blir lagt ut på høring. Det er også klagerett på endelig vedtak av reguleringsplanen.  

Spørsmål kan rettes til ingunn.andersen@hamar.kommune.no  og inger.nes@hamar.kommune.no