Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret og med adresse i Hamar kan søke. 

Hovedmål for ordningen

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 

Tilskuddsordningen består av tre delmål som skal bidra til følgende:

  • Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
  •  Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.
  • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Driftstilskudd kan tildeles til lokale innvandrerorganisasjoner med mål om å:

  • Medvirke til og styrke deltakelsen i organisasjonslivet og i sosiale nettverk for denne delen av befolkningen. 
  • Bidra til at innvandrerorganisasjoners kompetanse og kapasitet styrkes, og bidrar til at medlemmene deres blir mer delaktige i aktiviteter i lokalsamfunn. 
  • Bidra til økt samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører på integreringsfeltet.

Krav til søkere om driftstilskudd

  • Må være registert i kommunen
  • Må ha eksistert i minimum et år, ha min 20 betalende medlemmer basert på medlemstall fra 2021

Søknadsfrist: 31.03.2023

Søk om tilskudd