Reguleringsplan for Voll og Lund Søndre – fase 3 er del av et større planområde, Områderegulering for Vold og Lund Søndre, og omfatter arealer både i Hamar og Ringsaker kommuner.

Planforslaget er forelagt planutvalget/formannskapet i de to kommunene på samme dag, og sendes på høring og offentlig ettersyn parallelt og med samordnet uttalefrist. 

Planforslaget legger til rette for: 

  • kjede- og rekkehus
  • noe lavblokk i inntil 3 etasjer
  • grøntstruktur
  • tilhørende infrastruktur
  • overvannshåndtering

    Det er anslått ca. 200 boenheter i det innsendte planforslaget. Store sammenhengende grønnstrukturer som strekker seg gjennom planområdet i begge kommunene ivaretar lek, opphold, rekreasjon, gang- og sykkelveger og overvannshåndtering for området. Grøntområdene har fått en mer samlet sentral plassering ubrutt av kjøreveger i forhold til områdeplanen. Dette er et grep som bedre løser overvannshåndtering, som er et viktig tema i planen, mulighet for rekreasjon og ferdsel for myke trafikanter. 

Lenke til alt om planforslaget - med plankart

Plandokumenter i papirformat er tilgjengelig på rådhuset og på bibliotekene.

Si din mening!

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 

Spørsmål kan rettes til ingvill.sveen@hamar.kommune.no

Plan i to kommuner

Både Ringsaker og Hamar sender høringsbrev. Naboer og grunneiere får brev fra sin kommune. For naboer og grunneiere er det tilstrekkelig å svare egen kommune. Forhold i begge kommuner kan kommenteres i samme brev. Kommunene vil uansett samarbeide om mottak og oppfølging av uttalelser. 

Offentlig instanser og andre interessenter kan/vil få brev fra begge kommuner og oppfordres til å svare begge med felles uttalelse for hele planområdet.   

Etter høringsperioden

Etter offentlig ettersyn vil alle innspill bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. Innspill som kommer i løpet av høringsperioden finner du under fanen Saksdokumenter på arealplaner.no. Nødvendige endringer i plankart og bestemmelser vil bli utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.