Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for rekkehus med maks 8 boenheter. Lekeparken i sør er tatt med i planavgrensningen, men denne er regulert til og skal fortsatt brukes til lekepark. 

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Etter offentlig ettersyn vil alle innspill bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. Innspill som kommer i løpet av høringsperioden finner du under fanen Saksdokumenter. Nødvendige endringer i plankart og bestemmelser vil bli utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Plandokumentene finner du i kommunens planregister Arealplaner.no under fanen Planbehandlinger. Planens plan-ID er 085200.

Plandokumenter i papirformat er tilgjengelig på rådhuset og på bibliotekene.

Send dine innspill

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 
•    via Arealplaner.no 
•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Spørsmål kan rettes til ingrid.isumhaugen.olsen@hamar.kommune.no / mobil: 457 25 532