Gåsbuvegen 222, med et areal på 174 daa, består i dag av en kombinasjon av bolig- og landbruksområder. Området er preget av sitt landlige miljø og tilgang til rekreasjonsmuligheter.

Hensikt med planarbeidet

Formålet med planen er å etablere et bærekraftig og inkluderende boligområde som fremmer et godt bomiljø. Planen vektlegger arkitektonisk og estetisk kvalitet som respekterer og komplementerer den omkringliggende bebyggelsen. Det legges til rette for forbedret tilgjengelighet med godt utformede gang- og sykkelveier.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse etter plan- og bygningsloven § 4. Men en risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført, og det er pekt på mulig risiko for radon og støy fra Gåsbuvegen. Tiltak for å redusere disse risikoene inkluderer tekniske løsninger i byggeprosjektet, samt planbestemmelser som sikrer både miljø og samfunnssikkerhet.  

Lenke til detaljreguleringen for Gåsbuvegen 222, Ingeberg på nettsiden arealplaner.no

Merknader og innspill

Boligutvikling Hamar AS starter nå arbeidet med reguleringsplan for Gåsbuvegen boligtun  (plan-ID 2024002) og vil gjerne ha innspill i forbindelse med oppstart av planprosessen.  

Spørsmål, merknader eller andre opplysninger som er av interesse eller betydning for planarbeidet kan rettes til plankonsulent Aleksander Melleby Borg Pedersen:

Uttalefrist 11. juli 2024.

Lovverk 

  • Oppstart av detaljreguleringsarbeidet for Gåsbuvegen 222, Gnr. 104, Bnr. 215 i Hamar kommune gjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 .
  • Det vil bli innledet forhandlinger om å inngå en utbyggingsavtale for planområdet i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4.