Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende offentlige og private funksjoner. Planen skal legge til rette for klimavennlig levemåte og gode bomiljøer. Planen skal ivareta sammenhengende grøntområder og hensyn til utvalgt naturtype slåttemark. Det skal også sees på muligheter for å sikre Klukhagan som friluftsområde. Konsekvenser av å legge ned Hamar flyplass, skal vurderes som en del av planarbeidet. 

Plandokumentene er tilgjengelig via kommunens planregister Arealplaner.no med plan-ID 2022008.

Planprogrammet beskriver planprosessen og hensikten med områdereguleringen. Hamar kommune utarbeider områdereguleringen, som skal gi rammer for en helhetlig utvikling av området.

Grunneiere og rettighetshavere innenfor planområdet, samt direkte naboer og aktuelle myndigheter og organisasjoner blir varslet med brev. 

Har du innspill?

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 

Uttalefrist er 19.02.2023. Alle innspill vil bli offentlige, gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Åpne kontordager

19. og 25. januar kl. 12.00 – 19.00 blir det åpne kontordager på Bylab (Torggata 63, Hamar). Kom gjerne innom med spørsmål eller for en prat om planen. 

Spørsmål kan rettes til ingunn.andersen@hamar.kommune.no  og inger.nes@hamar.kommune.no