Planarbeidet bygger på kommunens og fylkeskommunens overordnede føringer knyttet til mobilitet og byutvikling, deriblant Hamar mobilitetsstrategi 2030 og Mobilitetsstrategi for Innlandet 2021-2030. Planarbeidet tar også utgangspunkt i et felles forprosjekt med BaneNOR og Statens vegvesen.

Hensikten med planarbeidet er å planlegge et velfungerende knutepunkt og attraktive gater og byrom i området ved Hamar stasjon, samt legge til rette for oppgradering av anlegg for gående og syklende langs Stangevegen. I tråd med føringene skal reguleringsplanen skal legge til for løsninger som prioriterer kollektivtransport, sykkel og gange. 

Du finner saken med kart på Arealplaner.no

Saksbehandler i Hamar kommune er Arne Willy Hortmann.

Frist for å komme med innspill var 3. september 2022.