Formålet med planen er å legge til rette for næring, forretning/tjenesteyting med tilhørende infrastruktur, natur- og friluftsformål, samt ivaretakelse av kulturminner på eiendommen.

Plandokumentene med planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på www.arealplaner.no - plan-ID 2024003.

Har du synspunkter? 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget, sender du de skriftlig til:

Uttalefrist er 20. juni.


Spørsmål om planen kan rettes til Britt Laila Holseth mob. 413 05 894.