Hamar er en sykkelby, noe som betyr at kommunen ønsker å gjøre det enklere å komme inn og ut av sentrum med sykkel hele året. Tiltaket inngår i hovedsykkelvegnettet i Hamar og er skoleveg for den videregående skolen.

Det er ventet at antall syklister langs rv. 25 kommer til å øke betraktelig de neste årene, og Statens vegvesen må derfor legge til rette for den øktbruk av sykkelveinettet. 

Det legges opp til en løsning der syklister skal ferdes på eget areal adskilt fra gående. Løsningen som foreslås er en videreføring av anlegget som Nye veier har bygget igjennom Midtstranda.  (Se animasjon om sykkelvegen over Midtstranda.)

Du finner plankart, bestemmelser, planbeskrivelse inkl. ROS-analyse og tegningshefte på arealplaner.no og i planoversikten hos Statens vegvesen.

Planmaterialet er også tilgjengelig i papir-format hos Innbyggerservice i rådhuset og på Hamar bibliotek. 

Spørsmål og merknader

Spørsmål kan rettes til planleggingsleder Espen Sletten Orten, Statens vegvesen,
tlf. nr 240 58 477 eller epost: espen.orten@vegvesen.no

Merknader til planen sendes på e-post til: firmapost@vegvesen.no eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen 12.06.2023.

Merk e-post med 21/16780

Lovhjemmel

  • Plan- og bygningslovens § 3-7.
  • Kunngjøring i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.