Formålet med planen er å legge til rette for 55 nye fritidsboliger i tilknytning eksisterende hytteområde på Brumundkampen. Planen skal regulere ny og eksisterende bebyggelse, infrastruktur og avsette areal til LNF-formål. Planen skal ivareta hensyn til friluftsliv, landbruk og kulturmiljø på Brumundsetra. 

Vi gjør oppmerksom på at opprinnelig foreslåtte vegbredder var 4 meter for nye veger. Formannskapet vedtok i møte 28. september 2022 å redusere maksimal vegbredde til 3 meter. Dette er oppdatert i planbestemmelsene, men ikke i plankartet. Kartet vil bli oppdatert før videre behandling av planen. 

Du finner plandokumentene i  kommunens planregister: Arealplaner.no. Dokumentene legges også ut i papirformat på servicekontoret i Hamar rådhus, Vangsvegen 51, og på Hamar bibliotek. 

- Kom med innspill!

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. Uttalefrist er 27. november 2022.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget, sender du de skriftlig på en av følgende måter: 

Spørsmål kan rettes til ingunn.andersen@hamar.kommune.no. 

Videre saksgang

Etter offentlig ettersyn vil alle innspill bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. Innspill som kommer i løpet av høringsperioden finner du under fanen Saksdokumenter på Arealplaner.no. Nødvendige endringer i plankart og bestemmelser vil bli utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.