Mål og kriterier

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn gjennom å:

 1. øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
 2. øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter
 3. forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene

Målgruppe

Personer med innvandrerbakgrunn (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller født i Norge av to utenlandsfødte foreldre), inkludert beboere i asylmottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret og med adresse i Hamar kan søke. 

Hva kan det gis/gis det ikke tilskudd til:

 • Drift og prosjekter som har som formål å bidra til at ett eller flere mål i tilskuddsordningen nås, og som i hovedsak er rettet mot målgruppen
 • Det gis ikke tilskudd til samme prosjekt både fra IMDI og kommunen
 • Det gis ikke tilskudd til norskopplæring eller aktiviteter rettet mot det offentlige

Driftstilskudd

 • Organisasjonens formål må bidra til at målene med tilskuddsordningen nås
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år
 • Lokale organisasjoner må være en innvandrerorganisasjon med minst 20 tellende medlemmer, og et flertall av disse må være bosatt i Hamar. Det må fremlegges en egenerklæring. Det kan bes om innsyn i medlemsregister.
 • Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som mottar støtte fra annen statlig tilskuddsordning
 • Organisasjonen må være registrert med adresse i Hamar

Søknadsfrist 

1. mars 2024

Søk om tilskudd