Innkomne uttalelser er vurdert og eventuelle endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. 

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra via kommunens planregister Arealplaner.no

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er 29. juni 2024.

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no eller skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på e-post anne.helga.gaustad@hamar.kommune.no