Innkomne uttalelser er vurdert og eventuelle endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene. 

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. 

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig via vårt planregister Arealplaner.no 

Klage på vedtaket?

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er 09.08.2024

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no eller skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på e-post ingvill.sveen@hamar.kommune.no