Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for rekkehus med maks 8 boenheter. Lekeparken i sør er tatt med i planavgrensningen, men denne er regulert til og skal fortsatt brukes til lekepark. 

Vi takker for bidrag i planprosessen. Innkomne uttalelser er vurdert og eventuelle endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene. 

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig via kommunens planregister Arealplaner.no Planens plan-ID er 085200.

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse.
Klagefristen er 8. mai 2023.

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no 
eller skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til ingrid.isumhaugen.olsen@hamar.kommune.no / mobil: 457 25 532