Jubileumspotten til utstyr og lekeapprater ble ved vedtatt av kommunestyret 20. desember i fjor. Kommunedirektøren hadde da i forkant understreket betydningen av å skape positive fornyelser og utbedringer i jubileumsåret 2024 - i tillegg til mer omfattende planer for nybygg og rehabiliteringer, som allerede ligger inne i et lengre perspektiv.

Medvirkning

Jubileumspotten, som er tilgjengelig, skal gå til materiell og utstyr som fremmer og øker allsidig aktivitet, og den skal tilføre elementer som ikke finnes i nærmiljøet til skolen eller barnehagen fra før. 

Det er en forutsetning at barna og elevene skal medvirke i søknadsprosessen. Det vil si at deres ønsker og stemme skal komme tydelig frem av søknaden, og det skal beskrives hvordan medvirkningen har foregått. 

Søknadsprosessen

Engasjerte barn og foreldre skal gi sine innspill gjennom Samarbeidsutvalg (SU) og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), slik at disse organene, i samråd med elevråd, styrer og rektorer, kan fylle ut og sende inn søknaden. (Digitalt søknadsskjema er tilgjengelig på skolene.) Søknadsfristen er satt til fredag 12. april 2024.

Etter at fristen har gått ut, vil alle søknadene bli vurdert opp mot gitte kriterier. Grunnskoleledere, barnehageledere og byggeiere skal også gjennomføre en behovsprøving for å avgjøre hvilke søknader som kan innvilges innenfor rammen på 10 millioner kroner.  

Alle som har søkt, skal få en oversikt over tildelte midler innen 3. mai 2024, slik at nye tiltak og anskaffelser kan komme raskt i gang.