I vårt distrikt er vi vant til at areal ikke er en knapp ressurs, men i framtida kan det bli nødvendig å endre holdning til arealbruk og måten vi utnytter arealene på. Derfor ble FORTETTING årets tema for Byggeskikkprisen for Hamar 2023.

Etter en helhetlig vurdering hvor disse kriteriene for tildeling av Hamar kommunes byggeskikkpris er lagt til grunn, ble det klart at byggeskikkprisen 2023 går til Bekkesvevegen 54.

Byggeskikkprisen består av en plakett, samt hederlig omtale. Prisen er en hederspris for bygg og anlegg i kommunen som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne forståelse og holdning til god byggeskikk.

Juryens begrunnelse for tildelingen

Bekkesvevegen 54 er et fortettingsprosjekt for en tidligere eneboligtomt i småhusområdet Bekkesvea i Hamar. Prosjektet består av en totalrenovering med påbygging av en opprinnelig enebolig, samt 4 nye atriumshus som omkranser denne.

Disponering av tomten ivaretar gode skjermede uteoppholdsarealer og et godt forhold til eksisterende bygninger og omgivelser. Prosjektet skiller seg ut fra andre fortettingsprosjekter ved at plasseringen av boligene er svært godt gjennomtenkt. Tomten har høy utnyttelse, men klarer samtidig å ivareta gode private utearealer.

Prosjektet bygger videre på eksisterende bolig på tomten og framstår som svært godt gjennomført med tanke på utomhusarealer, volumoppbygning, adkomstforhold, og søppelhåndtering. 

De nye boligene i to etasjer er utført med flate tak som eksisterende enebolig, har fokus på god kontakt med uterommet gjennom store vinduer, samtidig som det skjermer mot innsyn. 2. etasjene i atriumshusene har mindre volumer som er med på å nedskalere det totale inntrykket. Volumenes form og skala gjør at anlegget fremstår som helthetlig og samtidig variert.

Hver bolig har carport og biloppstillingsplass ved eget inngangsparti og det er private soner mellom boligene. Innvendig er det plassbygde møbler og en generøs takhøyde på 2,88 m, som gir inntrykk av god kvalitet og "hverdagsluksus".

Materialbruk, fargevalg og volumer harmonerer godt med den eksisterende boligen. Anlegget fremstår som moderne, luftig og med tilstrekkelig avstand til nabobebyggelsen. Variasjon i høyder og volum demper utrykket slik at prosjektet framstår i harmoni med og ikke i kontrast med omkringliggende eksisterende bebyggelse, tross sin mer moderne arkitektoniske utforming.

Området er under omforming, og prosjektet samspiller godt med både eksisterende og nye omgivelser.

Bekkesvevegen 54 er først og fremst et godt prosjekt med gjennomgående høy kvalitet i seg selv. Beboernes bomessige behov og tomtens muligheter er løst på en forbilledlig måte. Arkitekten har rett og slett fått til mye i en tomtesituasjon som i utgangspunktet ikke er enkel.

Prosjektet svarer godt på flere av kvalitetskriterier til god fortetting, og skiller seg fra mer tradisjonelt utformet eplehagefortetting. Prosjektet har høy utnyttelse av tomten, og viser at det likevel er mulig å ivareta flere gode kvaliteter på en unik måte. 

Samtidig bryter prosjektet med daværende og gjeldende kommuneplan når det kommer til eplehagefortetting. Kravene til eplehagefortetting er strengere for å unngå konflikt med naboer og for å sikre gode kvaliteter på et lite areal. Dette mener flertallet i juryen at likevel er løst godt i dette prosjektet, og de tildeler derfor prosjektet årets byggeskikkpris til Bekkesvevegen 54.

Her kan du lese mer om rehabiliteringen av Bekkesvevegen 54

Tidligere prisvinnere og tema

Byggeskikkprisen deles ut annen hvert år til bygg og anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske, miljømessige og kulturhistoriske forhold kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hamar. 

Her er en oversikt over bygninger som har vunnet byggeskikkprisen tidligere:

  • 2021 Strandvegen hage - Tema: Tilpasning
  • 2019/2020 Internathusene Tonegrend – Tema: Godt bomiljø 
  • 2017 Hamar kulturhus – Tema: Urban fortetting
  • 2015 Melkefabrikken – Tema: Redesign 
  • 2013 Trehørningen Energisentral – Tema: Næringsbygg/miljøutforming 
  • 2011 Høgskolen i Hedmark, campus Hamar – Tema: Uteområde/samspill 
  • 2009 Greveløkka skole – Tema: Leken arkitektur 
  • 2007 Kunstbanken Hedmark kunstsenter – Tema: Ny teknologi 
  • 2005 Villa Riise – Tema: Generasjonsbolig/fortetting 

Galleri Bekkesvevegen 54