Kommunen hadde et høyt aktivitetsnivå i 2021, og dette er videreført inn i 2022. Arbeidet med Handlins- og økonomiplanen for 2023-2026 har vært preget av både innsparingstiltak og høye investeringsvolum, i tillegg til betydelige endringer i rammevilkårene. Kommunens økonomiske handlingsrom er kraftig redusert, og alle nye satsinger vil kreve økte kutt eller effektiviseringstiltak.

Lenke til forslaget: Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026


Kommunedirektøren forord - et utdrag av teksten: 

Vi er, som vi ser rundt oss, midt oppi en spennende videreutvikling av byen vår Hamar - Innlandets urbane hjerte. Fundamentene til Espern bru står klare og venter på at brua blir heist på plass. Sammen med opphevelsen av båndleggingen for jernbane, muliggjør denne brua utvikling av hele strandsonen. Det er nå vi skal legge planene for den fremtidige koblingen mellom byen og Mjøsa.

I tillegg står nye områder, som eksempelvis Ingeberg og Ankerhagen, klare for bygging av mange nye boliger. Legger vi på en nært forestående realisering av Innlandet Science Park og den første store etableringen i Heggvin næringspark på toppen av dette, er det liten tvil om at det skjer mye i et attraktivt Hamar.

Hamar kommunes tjenester er også gode. Vi skårer godt på kommunenes egen måling, Kommunebarometeret, takket være en organisasjon full av dyktige og engasjerte fagfolk som gjør en viktig jobb hver eneste dag

Vi, som alle andre kommuner, har alltid mulighet for forbedringer. På flere områder bruker vi vesentlig mer penger enn sammenlignbare kommuner. Dette har vi hatt råd til fordi vi har betydelige ekstra inntekter gjennom eiendomsskatten og utbyttene fra Eidsiva. For å tilpasse oss de endringene og utfordringene som ligger foran oss, er det viktig at vi tar grep nå sånn at vi bruker disse ekstra inntektene der de vil gi mest effekt.

Og som vi også har merket så altfor godt i det siste: Krigen, værforhold og omlegging til fornybar energi har tilsammen skapt en situasjon med underskudd på energi og svært høye energipriser i Europa. Dette treffer også oss her i Hamar. De økonomiske rammevilkårene er kraftig endret på kort tid

Det er stor usikkerhet knyttet til statlige overføringer, utviklingen av energiprisene og hastigheten i utbygging av nye områder. Derfor kan vi kalle dette budsjettet en navigasjonspause. Det betyr at vi tar en fot i bakken for å vurdere situasjonen, sjekke rammevilkårene, se an utviklingen litt, kjenne etter akkurat hvor vi står og hva som er riktig vei videre. Og det gjør vi best sammen.