Kriterier

Prisen tildeles enkeltpersoner, arbeidsplasser, frivillige organisasjoner, foreninger og lag i Hamar som gjennom sitt virke har bidratt til:

  • Mangfold og inkludering
  • Økt kunnskap om det kulturelle mangfoldet
  • Bekjempelse av rasisme og fordommer

Prisen er på kr. 10.000,- pluss et diplom.

Begrunnede forslag til kandidater fremmes skriftlig av enkeltpersoner, foreninger eller andre som har tilknytning til Hamar og sendes til postmottak@hamar.kommune.no innen 01.04.2024 

Intensjon med prisen

Prisen skal kaste glans – og virke motiverende på den eller de som gjennom sitt engasjement bidrar til positiv inkludering av mennesker som kan oppleve seg sosialt isolert og lett faller utenfor arbeidsliv, skole, foreningsliv, i fritida og i lokalsamfunnet.

Prisen skal være et synlig bevis på at Hamar kommune setter oppriktig pris på den eller de som gjennom sitt engasjement bidrar slik at flest mulig får et best mulig liv i kommunen, og kan kjenne seg vel mottatt og inkludert i alle deler av lokalsamfunnet.

Historikk - Hamar kommunes Mangfoldspris

Hamar Formannskap vedtok 28.10.09 at det skulle deles ut en Mangfoldspris for Hamar kommune hvert 2. år og prisen ble første gang utdelt i 2010.

Disse har fått prisen: 

  • 2010 Storhamar Fotball
  • 2012 Gatemagasinet = Innlandet
  • 2014 Cafe Uno v/daglig leder Linn Sigurdsen
  • 2016 Foreningen Spor og barnefestivalen Stoppested verden
  • 2018 Kirkens SOS Hedmark og Oppland
  • 2020 Ingen tildeling. Fm.skapet 20.5.20 sak 113/20 med vedtak; saken utsettes
  • 2022 Pride Hamar