- Etter to år med pandemi, var det flere av de «vanlige» oppgavene vi ikke klarte å ivareta tilstrekkelig. Dette gjaldt i særlig grad, dokumentasjon, kontinuerlig kvalitetsforbedring og kvalitetssikring, opplyser kommunalsjef Vigdis Galaaen.

Dette kom tydelig fram i tilsynet fra Statsforvalteren for ett år siden.

- I perioden etter tilsynet har vi hatt et konstruktivt samarbeid for å sikre kvalitet og styring framover, sier Vigdis Galaaen.

Dialog i forbedringsprosessen

Statsforvalteren har hatt tre dialogmøter med ledelsen de siste månedene. Den 10. februar i år foretok de, sammen med to ansatte, stikkprøvekontroll i pasientjournaler på to avdelinger. I tillegg hadde de samtaler med ledelsen.

- Vi ser at kommunen har fått på plass styringssystemer som er egnet til å sikre forsvarlig ernæring og munnhygiene. Ved journalgjennomgang fant vi at det var endring i praksis. Praksis på Finsalseteret følger i hovedsak nasjonalfaglige retningslinjer for å forebygge underernæring, skriver Statsforvalteren på sin nettside.

Personalet har gjort en formidabel jobb

Forbedringsarbeidet har foregått i hele institusjonstjenesten gjennom hele 2022. 
- 15 avdelinger har hatt dette på agendaen, opplyser leder for institusjonstjenesten, Trine Pettersen.

I disse avdelingene har utvalgte ressurspersoner gjennomgått kompetansehevende kurs der nasjonale føringer og lokale rutiner har vært tema. Disse kursene har vært gjennomført i et samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester.

Arbeidet med kvalitetsforbedring, journalføring og kompetanseheving er heller ikke avsluttet for kommunen sin del. 

- Ernæring og tannhelse vil fortsatt være et av våre mest sentrale fokusområder også i 2023, slik at vi kan videreføre det gode arbeidet, sier Trine Pettersen.