Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter tilskuddsordningen, som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet.  Det er nå åpnet for ny søknadsrunde. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00. 

Hva slags tilbud det kan være:

Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot disse målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider og søk her.