Arbeidene på Ingeberg pågår nå for fullt med etablering av infrastruktur for nye utbyggingsområder og etablering av miljøgate i Gåsbuvegen.

Bakgrunn for endret kjøremønster i 4 uker

Etableringen av miljøgata i Gåsbuvegen krever omfattende masseutskifting. Dette er et plasskrevende arbeid, og det medfører derfor behov for omlegging til et midlertidig kjøremønster en kort periode - i 4 uker fra 22. november. Omkjøringen skiltes og berørte får brev om dette.

  • Den midlertidige kjøremønsteret betyr stenging av Gåsbuvegen før krysset til Holsvegen. 
  • Atkomst til skolen og boligene på Ingebergfeltet blir skiltet via Ingebergsgutua.
  • Bussen vil også følge denne ruta.

Merk at tilkomsten til Flekkenga barnehage og tilhørende boliger forblir uendret via Gåsbuvegen (fra sør) og inn midlertidig veg vest for Gåsbuvegen. Se kartskisse:

Omkjøring på Ingeberg vist på kart.

Videre arbeid 

Etter midlertidig omkjøring i 4 uker fra 22. november, går kjøremønsteret tilbake til slik det var tidligere i høst. Brev til innbyggerne oktober 2023 med kart og forklaring på hvor man må kjøre. (PDF, 1MB)

Bygging av gangbrua over Gåsbuvegen er planlagt med oppstart i februar 2024, og dette krever at Gåsbuvegen fortsatt holdes stengt.

I løpet av våren / sommeren 2024 skal gata opprustes til miljøgate med høy standard på kanter, beplanting og belegg.

Gåsbuvegen vil ikke bli åpnet igjen før anlegget står ferdig høsten 2024. 

I anleggsperioden vil trafikkavviklingen dessverre blir krevende for dere som er berørt.