De gamle trærne skal i all hovedsak fjernes, men noen stubber skal bli stående igjen med tanke på dyre- og fuglelivet. Noe kvist skal også bli liggende igjen på skogsbunnen.

Å bytte ut trær regelmessig, gir større sikkerhet for alle som er brukere av friområdet, og det er viktig å la nye trær få stå i fred og vokse seg godt til. 

Om skogtypen i Ankerskogen

Ankerskogen har en viktig naturtype som heter kalkbarsskog/ tørr kalkgranskog. Denne skogtypen, som vokser på kalkrik beggrunn, er ganske sjelden og må skjøttes på en god måte. 

I tillegg til bartrærne her, er det også edelløvkog og et sump-område. I sum gir dette et stort artsmangfold. 

Her kan du lese mer om skogen og hvilke arter som vokser der.