Formålet med planen er å tilrettelegge for et attraktivt bolig- og byområde på Hamar strandsone (Godsområdet), området mellom mellom Espern bru og Tjuvholmen. Byutviklingen vil bidra til å knytte foreslått utvikling av Espern tettere på sentrum og tilgjengeliggjøre området mot Mjøsa for kommunens innbyggere, både som bosted, arbeidsplass, rekreasjon og destinasjon.  

Gjør deg kjent med de tre planforslagene 

Alle plandokumentene er tilgjengelig i kommunens planregister Arealplaner.no. Plandokumenter i papirformat er tilgjengelig på rådhuset og på bibliotekene.  

Vi gjør oppmerksom på at det foreligger 3 alternative planforslag i planområdet: 

A. Bane NOR Eiendoms hovedalternativ 
B. Kommunedirektørens planforslag (økt bredde langs promenade/park) 
C. Bane NOR Eiendoms underalternativ (med høyhus i vestre del) 

Du kan gjøre deg kjent med de ulike forslagene i kommunens fortellingskart med 3D-modell. Her er de tre planforslagene illustrert og kan sammenlignes: 

Se de ulike alternativene

Det er også gjort en foreløpig vurdering rundt høyhus som du kan se i samme fortellingskart. 

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. Etter offentlig ettersyn vil alle innspill bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. 

Si din mening! 

Vi vil gjerne ha dine innspill til de ulike alternativene, spesielt innspill til byggehøyder og strandpromenaden. Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter:  

Innspill som kommer i løpet av høringsperioden finner du i Arealplaner.no under fanen Saksdokumenter. Nødvendige endringer i plankart og bestemmelser vil bli utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret. 

Spørsmål kan rettes til tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no / mobil: 450 21 325 

Velkommen til informasjonsmøte i Bylab 

Vi inviterer til åpent møte med representant fra forslagsstiller Bane NOR Eiendom og planmyndigheten i Hamar kommune. Her presenterer vi planforslagene, og det er mulig å stille spørsmål til planen.

Tid: 12. januar kl. 18.00-20.00  
Sted: Bylab, Torggata 63 i Hamar