Stangevegen stengte 27. juli for gjennomkjøring mellom Esperantogata og Nedre Briskebyveg, da det skal bygges bru ut til Espern-området. Stengingen vil vare i ett år fra 27. juli. 

Østregate forventes betydelig økt trafikk, deriblant større andel tungtrafikk.
For at vogntogene skal klare svingene og ha tilstrekkelig bredde er parkering forbudt i Østegate et tiltak for å forbedre trafikkflyten.

  • Omkjøringsvei for bil er tegnet inn med blått på kartet under.
  • Omkjøringsvei for gående og syklende er tegnet inn med grønt.
  • Det røde på kartet viser hvor Stangevegen blir stengt.

Et annet alternativ for bil, er å kjøre via E6. Å beregne bedre tid enn normalt, er uansett nødvendig, da det i perioder vil måtte bli kø. Kan du gå, sykle eller kjøre kollektivt, vil det gi bedre framkommelighet totalt sett. Omkjøringsveier blir skiltet, og det vil bli informasjon i anleggsområdet. 

View larger map

Les mer om hva byggingen betyr for deg

Det skal bli en ny bydel

Espern bru vil når den står ferdig åpne Hamar mot Mjøsa og bli selve porten til en helt ny bydel. Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen og Skibladnerbrygga. Mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner. 

Hamar kommune er byggherre for prosjektet Espern bru og Stangevegen, og HAB Construction er totalentreprenør.

Takk for at du er tålmodig mens vi bygger 

Det er viktig for oss at du som innbygger og andre som blir berørt, er godt informert om byggeprosessen. Her på nettsiden kan du følge framdriften og milepælene i prosjektet, og se hvordan den nye brua blir når den står ferdig. Hvis det blir endringer i tidsplanen, vil nettsiden alltid være oppdatert med siste informasjon:

Følg med på framdriften her


Dette skal skje i byggeperioden

  • I forbindelse med etablering av Espern bru, skal lyskrysset i Stangevegen/Brugata heves. 
  • Brugata stenges permanent for trafikk, og bygges om til gatetun.
  • Samtidig skal det etableres gang- og sykkelvei langs Stangevegen, og det kommunale vann- og avløpsanlegget blir oppgradert. 
  • Arbeidene med brua vil primært foregå innenfor normal arbeidstid, men i enkelte perioder kan det være behov for arbeider utenfor normal arbeidstid.
  • Fra 9. august til 5. september har Bane NOR en planlagt togstans. I denne perioden skal vi støpe fundamenter til Espern bru, og dette arbeidet vil kunne pågå hele døgnet og i helgene. 
  • Selve brua skal heises inn og monteres på stedet i juni 2023, og prosjektet avsluttes innen utgangen av 2023.