Sirkula sitt komposteringsanlegg tar i dag imot både hageavfall fra private kunder og hage‐ og parkavfall fra Hamar kommune. Biomasse fra Hias renseanlegg blandes også inn i komposten, som blir til jord for Hamar og Hedmarkens innbyggere.

Bruk av biokull testes nå ut i større skala i forbindelse med komposteringen hos Sirkula, og i mindre skala gjennom praktisk bruk i Hamar kommunes park‐ og hageanlegg. 

Produksjon av biokull er kostnadskrevende. Innkjøpsprisen på biokull er foreløpig ganske høy. Sirkula og Hamar kommune har derfor fått klimasatsmidler fra Miljødirektoratet til denne utprøvingen.

Lokalt biokull med gode egenskaper

Biokullet kommer fra Norges første kommersielle biokullfabrikk, Oplandske bioenergi, som åpnet i Ringsaker kommune høsten 2021. De produserer biokull av flis fra trevirke. Biokullet er rent, stabilt karbon, som kan ha mange egenskaper og bruksområder. 
Gjennom utprøvingen håper vi å dokumentere at bruk av biokull gir oss følgende ønskede effekter: 

  • Holder bedre på vannet og næringsstoffene i komposten
  • Blir et stabilt og godt jordforbedringsmateriale
  • Skaper økt mikrobiell aktivitet
  • Reduserer næringstapet i jorda
  • Binder giftige stoffer, som for eksempel tungmetaller
  • Gir mindre lukt ved å binde metan
  • I sum gir et redusert utslipp av CO2

Tester biokull i to typer kompost

Man ønsker å teste ut ulike mengder biokull i komposten: 5, 10 og 15 prosent biokull, og sammenligne dette med ren kompost uten biokull. Det skal testes både i hageavfallskompost og i biomassekompost. 
(Hageavfallkompost består 100 prosent av hage- og parkavfall, mens biomassekompost også inneholder biomassen.)

Utslippet av klimagassene metan (CH4), lystgass (N2O) og karbondioksid (CO2) under komposteringen skal måles, og jorda skal analyseres for å følge med på binding og mulig avrenning av nitrogen. Testperioden har startet nå og vil vare til november 2024.

Hva resultatene skal brukes til

Om Hamar kommune og Sirkula finner ut at tilsettingen av biokull gir de antatte fordelene listet opp ovenfor, og at det gir positive effekter for park‐ og hagearealene i kommunen, ønsker man å fortsette med bruk av biokull.
Resultatene vil også komme innbyggerne til gode, da jord tilsatt biokull kan bli et tilgjengelig produkt for alle.

Hamar kommune har hatt klimabudsjett i mange år, og har en politisk vedtatt kommunedelplan for miljø og klima (2019‐2030). Formålet med planene er at Hamar kommune, sammen med innbyggerne og andresamarbeidspartnere, skal bidra til å redusere utslippene av klimagasser. 

På lengre sikt vil klimaeffekten bli enda større om dette jordproduktet blir tatt i bruk av flere kommuner og ikke minst blir brukt i private hager i større skala.