Granvegen 8, 2322 Ridabu
Tlf.:
62 56 34 00

Inngangspartiet Ener ungdomsskole


Ener ungdomsskole stod ferdig rehabilitert 1. desember 2005. Skolen fremstår i dag som et praktbygg med en ny elevfløy og en totalrenovert personalfløy.

Vi har et skolebygg som gir fleksibilitet i læringsarbeidet, er funksjonelt og har mange muligheter for flerbruk.

Ener ungdomsskole ble utnevnt til demonstrasjonsskole av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell 1.november 2007! Elevene på Ener skal oppnå gode resultater basert på trygghet, trivsel og kunnskap i skolehverdagen. Allsidige aktiviteter i vårt nærmiljø er med på å skape et godt miljø, preget av gjensidig tillit, respekt og samarbeid. Vårt motto er: "Et godt sted å være, et godt sted å lære."

Rommet Hanna WinsnesDen årlige elevundersøkelsen viser at trivselen er høy og at læringsmiljøet er godt, noe standpunktkarakterene og eksamensresultatene bekrefter.

Om arbeidet på Ener:
Vi har arbeidet systematisk og målbevisst i mange år, og det har gitt positive resultater. Vi har et engasjert og endringsvillig kollegium som holder høyt faglig nivå. Vi har et svært godt elevmiljø med positive og dyktige ungdommer. På Ener legger vi stor vekt på å dele kunnskap og kompetanse. Derfor er lærerne organisert i team på klassetrinn samt kunst og håndverksfagene. Det bidrar til god læringseffekt.

”Ny praksis i ny skole” var et viktig utviklingsprosjekt i dette arbeidet. Vi har et godt faglig og sosialt miljø der samarbeidet preges av gjensidig tillit og respekt. Samarbeidet med foreldrene om å legge til rette for å gi våre elever optimale læringsmuligheter, fungerer godt. Resultater fra ulike undersøkelser viser at vi lykkes i dette arbeidet.

Stortingsmelding 22 : Motivasjon - Mestring - Muligheter (2010-2011), omhandler departementets satsing på ungdomstrinnet. Målet med meldingen er å gi elevene på ungdomstrinnet økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultater. Innsatsområdene som departementet ser som de mest sentrale og som er prioritert i strategien, er

  • - Økt valgfrihet gjennom innføring av valgfag og fleksibilitet
  • - God læring og godt læringsmiljø gjennom bedre klasseledelse
  • - Bedre opplæring i regning og lesing.

Alle ungdomsskolene i Norge skal i løpet av 5 år ha gjennomført kompetanseheving innenfor et av områdene.

Hamar kommune utarbeidet i samarbeid med SePU, Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark et opplegg for kompetanseheving i klasseledelse allerede i 2011. De tre ungdomsskolene i Hamar ble som en følge av dette med i Pilotprosjektet til Utdanningsdirektoratet. 

Prosjekt KLASSELEDELSE ble gjennomført skoleåret 2012-2013 og høsten 2013, og hadde følgende temaer:

Modul 1: God læringskultur

Modul 2: Forventning, mestring og motivasjon

Modul 3: Positive og støttende relasjoner

Lærerne opplevde dette prosjektet som nyttig, fordi de fikk tid til å diskutere og reflektere over egen praksis. Vi som skole opplever at vi utvikler oss og gjør endringer i praksis gjennom denne skolebaserte kompetanseutviklingen.

Alle skolene som deltok i piloten, fikk muligheten til å bli med på den videre satsingen til Utdanningsdirektoratet i Pulje 1.Vi valgte å satse på REGNING I ALLE FAG. Dette prosjektet er i samarbeid med matematikkseksjonen ved Høgskolen i Hedmark og gjennomføres kalenderåret 2014. Vi har som mål å bli bedre til å integrere regning i alle fag slik at elevene utvikler kunnskap i matematikk som kan brukes i hverdag og yrke.

Ener i nærmiljøet. Vi ønsker gjennom vår profil å være synlige på flere arenaer utenfor skolen. Formålet er å bruke og utvikle de mulighetene vi har i nærmiljøet til økt fysisk aktivitet, friluftsliv og i fagopplæringen. Gjennom vår plan for friluftsliv ønsker vi å ivareta nordmenns ”markatradisjon”, vise elevene opplevelsesmulighetene som finnes i Vangsbygda, øke elevenes lyst til å være ute i naturen og skape et godt elevmiljø gjennom felles opplevelser. Vi prøver også å være positive bidragsytere i nærmiljøet gjennom ulike prosjekter og aktiviteter. Det er etablert et godt og nyttig samarbeid med lokale lag og foreninger.

Lenker: