Avdelingen har et overordnet, administrativt ansvar for kommuneplanarbeidet i Hamar kommune, dvs. fremskaffe plandata og analysere samfunnsutviklingen for å gi de folkevalgte best mulig beslutningsgrunnlag.

Avdelingen er sammensatt av personer med bred kompetanse innen ulike retninger for å trekke opp strategier for kommunen fremover når det gjelder kommuneplanlegging, teamplanlegging, og være en pådriver i kommunens miljøarbeid.

Avdelingen arbeider i prosjektform i nært samarbeid med folkevalgte organer, medarbeidere i resultatenhetene og i mange tilfeller frivillige organisasjoner og kommunens innbyggere for øvrig.


Postadresse: Hamar kommune, strategiavdelingen, postboks 4063, 2306 Hamar
 

Lenker: